Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2020)Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2020)

 

       Dnia 7 lutego 2020 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, ogłosił wyniki II edycji przedsięwzięcia "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości".
W oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), wśród 15 uczelni zawodowych znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 mln.
       Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Umowa nr MNiSW/2020/261/DIR/DID z dnia 14.05.2020 r.
Podstawa prawna - art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Plan realizacji przedsięwzięcia
1. Dostosowanie i aktualizacja zasobów informacyjno - bibliotecznych w zakresie zapewnienia źródeł informacji do kształcenia praktycznego, oraz poszerzenie
e-zbiorów - zakup rocznego dostępu do e-booków.
Celem jest doskonalenie jakości kształcenia w zakresie rozwoju profilu praktycznego zgodnego z profilem nauczania PWSZ im. Witelona w Legnicy. Skierowane jest zarówno do studentów jak i nauczycieli akademickich uczelni.
2. Rozwój kadry dydaktycznej.
Celem jest poszerzenie kompetencji dydaktyczno - zawodowych i uprawnień nauczycieli akademickich zasilających kierunki kształcenia praktycznego, poprzez udział w szkoleniach z wystąpień publicznych oraz przed kamerą. Rezultatem tego zadania jest wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie praktycznego nauczania przedmiotów przy użyciu nowoczesnych metod.
3. Organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
Celem jest doskonalenie jakości kształcenia w zakresie rozwoju profilu praktycznego wykraczającego poza program studiów, ale rozwijające szczególne kompetencje oczekiwane na rynku w związku                      z przygotowaniem do wykonywania zawodu. Rezultatem jest wzrost wiedzy i umiejętności studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie umiejętności praktycznych i pożądanych na rynku pracy kompetencji.
4. Doposażenie w media niezbędne do organizacji kursów i szkoleń specjalistycznych dla studentów.
Celem jest uzupełnianie i modyfikacja zasobów pracowni przeznaczonych na organizację kursów i szkoleń dla studentów wykraczających poza program studiów, rozwijających praktyczne umiejętności pożądane  na rynku pracy. Rezultatem jest zwiększenie możliwości i oferty szkoleń przeznaczonych dla studentów. Wzrost wiedzy u studentów wykraczającej poza program studiów.
5. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na kierunkach: pielęgniarstwo i fizjoterapia
Celem jest uzupełnienie i dopasowanie do potrzeb praktycznej nauki zwodu pracowni warsztatowych, laboratoriów oraz centrów symulacji do praktycznej nauki zawodu.
6. Zakup środków eksploatacyjnych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu kierunków medycznych.
7. Doposażenie i wzbogacenie studia filmowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Celem jest promocja praktycznych kierunków kształcenia i swoich studentów
w otoczeniu społeczno - gospodarczym, a także możliwość realizacji interaktywnych wykładów z praktykami. Wzrost zasięgu i efektywności promocji uczelni. Usprawnienie i unowocześnienie prowadzenia zajęć.
8. Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Skierowane do nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia
e-learningowego prowadzenia zajęć dla studentów.
9. Doposażenie i wzbogacenie stanowisk praktycznej nauki zawodu i laboratoriów na Wydziale Nauk Technicznych, a także wzbogacenie kształcenia praktycznego studentów przy użyciu nowoczesnych technologii     w edukacji.
10. Doposażenie pracowni i sali dydaktycznych w nowoczesny sprzęt elektroniczny typu monitory interaktywne, systemy wideokonferencji, projektory.