Projekty realizowane

Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czas trwania projektu - od 01 lipca 2018r. do 31 października 2019r. Wartość projektu: 991 045,00 zł. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego kształcenia na 5. Poziomie Polskich Ram Kwalifikacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w ramach którego będzie prowadzone kształcenie na piątym poziomie, który w praktyce będzie weryfikowany w branży motoryzacyjnej.Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas trwania projektu - 01 października 2018r. do 30 września 2022r. Wartość projektu: 5 092 794,50zł. Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez realizację trzech zintegrowanych modułów wsparcia: moduł kształcenia, moduł podnoszenia kompetencji oraz moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. W ramach ww. modułów zostaną podniesione kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa jak również zostaną podniesione kompetencje kadr zatrudnionych w systemie szkolnictwa wyższego.


 

Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia. Czas trwania projektu - 01 października 2018r. do 30 września 2023r. Wartość projektu: 1 972 714,68zł. Celem projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona Legnicy co przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych naszego kraju. Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.: Program Rozwojowy PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.

 


„Myślę, więc jestem – program filozofowania dla młodzieży – projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas trwania projektu – od 01 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość projektu:  89 187,50 zł. Celem projektu jest wsparcie i rozwój kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w zajęciach fakultatywnych z filozofii zorganizowanych w formie kursu edukacyjnego opracowanego w ramach trzeciej misji uczelni przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Efektem udziału uczniów w kursach edukacyjnych będzie pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, zdolności do argumentowania i heurystyki.

 

„Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” - projekt złożony w Partnerstwie z Powiatem Jaworskim w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach 10 osi priorytetowej - Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.
Zakładany czas realizacji Projektu od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Wartość Projektu: 1 915 164,00 zł.
Cel projektu nakierowany jest na zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Projekt jako cel główny zakłada zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia uczestników, w partnerstwie z PWSZ i przy współpracy z lokalnymi pracodawcami.

  „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” - projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Zakładany czas realizacji Projektu od 2018-03-01 do 2021-09-30.
Wartość Projektu:  2 591 820,90 zł
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021. Projekt będzie realizowany w formie partnerstwa PWSZ w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Ww. partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy PWSZ w Legnicy a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - oferta złożona w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Zakładany czas realizacji Projektu od dnia doręczenia uczelni pisma informującego o przyznaniu środków finansowych do 2018-06-30.
Wartość Projektu:  3 360 751,11 zł.
Celem projektu jest przeprowadzenie praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych na  kierunkach studiów o profilu praktycznym. Postępowaniem zostaną objęte publiczne uczelnie zawodowe oraz niepubliczne uczelnie zawodowe, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, w których udział studentów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów wynosi co najmniej 40 %. Projekt zakłada udział maksymalnie 188 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych i podniosą swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.

„Kadra jako kluczowy element rozwoju branży motoryzacyjnej” - projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Zakładany czas realizacji Projektu od 2018-02-01 do 2021-01-31.
Wartość Projektu: 411 390,36 zł. 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów kształcenia dla 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PWSZ) z Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych (WT), z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne pierwszego stopnia w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r. Opracowanie projektu w zakresie przygotowania i realizacji wysokiej jakości programów stażowych oraz programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy odbyło się we współpracy z trzema firmami z branży motoryzacyjnej, działającymi na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - (LSSE) - VOSS Automotive Polska Sp. zo.o., Haerter Sp. zo.o. sp.k. Technika wytłaczania i Wezi-tec Sp.zo.o.


 
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u