Konkurs na projekty- FIO

logo31.01.2014 r.

 

Konkurs na projekty z Funduszu Inisjatyw Obywatelskich

Na stronie www. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - www.pozytek.gov.pl, został opublikowany Regulamin konkursu FIO 2014. Konkurs zostanie ogłoszony w pierwszych dniach lutego br.

Link do ogłoszenia -  kliknij tutaj

 

Ogłoszenie konkursu nr 2/POKL/3.4.3/2013

logo

28.10.2013

 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza w dniu dzisiejszym konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 – Otwartość edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Dokumnetacja konkursowa- kliknij tutaj

Aktualności

logo28.10.2013

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że w dniu 28 października 2013 r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.


Dokumnetacja konkursowa- kliknij tutaj

Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013

logo  25.07.2013 r.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że w dniu 4 lipca 2013 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 4 września 2013 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową - zobacz

 

 

Trwa nabór na projekty w ramach konkursu zamkniętego I/7.4/A/13

logo  

25.07.2013 r.

 

Przypominamy, iż od 12.07.2013 do 09.08.2013 będzie prowadzony nabór wniosków na konkurs I/7.4/A/13. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców) wynosi 3 000 000,00 zł.

Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującymi do ww. konkursu dokumentacjami konkursowymi można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół POKL

logo 25.07.2013 r.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 19 lipca r. wznowił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007 - 2013 Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Typ projektów podlegających wsparciu:
1) programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli,
2) podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia obejmujące:
- pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
- prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
- powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

Wnioski o dofinansowanie projektu, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej - Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl można przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w sposób ciągły od 19 lipca 2013 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do ponownego zawieszenia konkursu lub jego zamknięcia.

Alokacja na przedmiotowy konkurs została zwiększona do kwoty 212 000 000 PLN.

Bliższe informacje wraz z dokumentacją konkursową.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13

logo

 

28.06.2013 r.

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

logo

 

18.06.2013 r.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Cel główny projektu to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB, ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Projekt ma również na celu promocję przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji oraz ma zachęcać do wdrażania idei CSR przez realizację pilotażowych projektów przez MŚP.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 komponentów. Komponent 1 obejmuje budowę kompetencji w dziedzinie CSR przez m.in. spotkania informacyjne dla przedstawicieli MŚP oraz szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i COIE. Spotkania informacyjne i szkolenia planowane są w każdym z 16 województw.

Kolejny komponent to pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów MŚP. W tym celu w projekcie zaplanowano organizację konkursu dla MŚP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Konkurs dla MŚP jest największym pod względem wartości działaniem w ramach projektu.

Komponent 3 ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV

logo 

18.06.2013

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV.

 

Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV , jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.

Zarówno dla młodych, jak i bardzo doświadczonych przedsiębiorców działanie niesie ze sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.


Kto może wziąć udział?

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy maja w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.


Jakie są korzyści z udziału w działaniu?

Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w działaniu czerpie korzyści uzyskując możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności. Dodatkowe korzyści płyną z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której może nie mieć przedsiębiorca przyjmujący. Wartością dodana działania jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych, jak również doskonalenia umiejętności językowych.

 

 Więcej informacji - kliknij

Trwa nabór wniosków na konserwację i rewitalizację zabytków

logo

 

18.06.2013 r.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Kwota dostępnych środków: 310 350 613 zł.

Nabór potrwa do 16 września 2013 r.

Dofinansowaniu w ramach konkursu mogą podlegać projekty obejmujące:

O dofinansowanie mogą ubiegać się nastepujące podmioty:

Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Konkurs na projekty z poddziałania 2.3 PO IG

logo

 

 

17.05.2013 r.

 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (link do systemu zostanie podany i uaktywniony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków) w terminie: od 20 maja 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych2 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),

- uczelnie,

- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe),

- Centra Komputerów Dużej Mocy,

- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się pod linkiem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/

 

Ogłoszenie konkursu zamkniętego z poddziałania 9.1.2

logo

 

14.05.2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucję Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs zamknięty nr: I/9.1.2/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, obejmujące:

                                                                                                                       zobacz więcej

Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

logo

 

10.05.2013 r.

 

Od dnia 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL.
W związku z ww. decyzją zmianie uległy:

 

 1. Tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącznik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania).
 2. Usunięto załącznik nr II Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu w podziale na priorytety i działania (w euro).
 3. Wykreślono informację o rezerwie MRR w ramach Priorytetu V.
 4. Zaktualizowano wartości docelowych wskaźników w Priorytetach VI i IX PO KLpo dokonaniu realokacji pomiędzy Priorytetami.

Pliki do pobrania

- szop_pokl_24042013.pdf

 

Zmiany w Planie działania dla Prioryteru VII i IX PO KL

logo

 

08.05.2013 r.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3993/IV/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

                                                                                                                       czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla projektodawców w ramach działania 9.1.2

logo

 

06.05.2013 r.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.2/A/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Spotkania odbędą się:

· 22 maja br. (śr) we Wrocławiu (Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1),

· 23 maja br. (czw) w Wałbrzychu (Hotel Cubus, ul. P. Wysockiego 45).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują sie pod linkiem: http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&tx_ttnews[tt_news]=1339&cHash=6a27fb18f1ea40e74df460d3edd6b3a3

                                                                                                                   zobacz więcej

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

logo

 

06.05.2013 r.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakłady doświadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą.

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne poniżej i na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

 

 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

logo

 

06.05.2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV.

 

Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV , jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.

Zarówno dla młodych, jak i bardzo doświadczonych przedsiębiorców działanie niesie ze sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

                                                                                                                     zobacz więcej

 

SZKOLENIE ROEFS

logo

 

23.04.2013 r.

 

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013"

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.
W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) wskazani przez IP/IP 2 (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia
2) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
3) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2011 i 2012
4) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

                                                                                                                    zobacz więcej

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU KONKURSU nr 5/1.3.1 PO KL

logo

 

22.04.2013 r.

 

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE informuje o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków w ramach zawieszonego uprzednio konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Wnioski można składać od dnia: 27 marca 2013 roku.

Na realizację projektów w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000,00 PLN.
Kwota dostępnych środków na dzień 15.03.2013 roku wynosi 12 278 301,21 zł *.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 muszą być kompleksowymi przedsięwzięciami łączącymi różnorodne działania w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu integracji społecznej i/lub aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej.

O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty. Wnioskodawcą nie może być podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Pełne ogłoszenie o naborze wniosków, szczegółowe informacje dotyczące rodzajów form wsparcia, na które można uzyskać dofinansowanie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
* kwota alokacji pomniejszona o wartość wniosków zarekomendowanych do dofinansowania w wyniku zakończenia oceny projektów w ramach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII rundy konkursu nr 5/1.3.1 POKL.

Nabór ekspertów uprawnionych do oceny projektów w ramach obszaru funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

logo

 

22.04.2013 r.

Działając na podstawie artykułu 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL, Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia" Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zaprasza do przesyłania zgłoszeń w celu sporządzenia ekspertyz dotyczących wniosków o dofinansowanie projektów systemowych (odrębnie dla każdego z poniższych projektów):

- „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" zaplanowanego do realizacji przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

- „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" zaplanowanego do realizacji przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

 Do składania ofert uprawnione są osoby wpisane na listę ekspertów prowadzoną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w obszarze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz uzyskały właściwą autoryzację do dokonania oceny w ramach II Priorytetu PO KL (co oznacza ukończenie szkolenia na platformie e-learningowej).

 W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przesłanie wyceny sporządzenia ekspertyzy (stanowiącej łączny koszt brutto) nt. każdego z ww. projektów oraz przesłanie certyfikatu ukończenia szkolenia na platformie e-learnigowej dla Priorytetu II do dnia 26 kwietnia br. do godziny 13.00 na adres: k.gorski@mz.gov.pl

Wszelkich informacji nt oceny udziela Pan Krzysztof Górski e-mail: k.gorski@mz.gov.pl

 

Aktualne konkursy - PARP

logo

 

22.04.2013 r.

Informujemy, że na dzień 22.04.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór na nastepujące projekty:

1. PO IG 5.2 - do 13.05.2013r. - Projekt systemowy PARP "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" w ramach działania 5.2 PO IG

2. PO IG 8.1 - do 17.05.2013r. - Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" 

3. PO IG 3.1 - do 31.05.2013r. - Działanie 3.1. „Inicjowanie Działalności Innowacyjnej” 

4. PO IG 8.2 - do 6.05.2013r. - Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 

5. PO KL 2.2.1 - do 25.04.2013r. - Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych 

6. PO KL 2.2.1 - do 22.04.2013r. - Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska 

7. CSR - do 20.05.2013r. - Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) 

8. Erasmus - do 30.09.2014r. - Erasmus dla młodych przedsiębiorców

9. Wsparcie na uzyskanie grantu - do 28.06.2013 r. - III edycja programu Wsparcie na uzyskanie grantu 

10.  PO IG 5.4.1 - do 30.06.2013 r. - Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” 

 

 

Bezplatne seminarium internetowe o ochronie praw własnosci intelektualnej w krajach ASEAN

logo

 

22.04.2013 r.

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium internetowym poświęconym zagadnieniom ochrony praw własności intelektualnej firm europejskich w krajach ASEAN (do których należą Indonezja, Malezja, Singapur, Wietnam, Tajlandia, Laos, Birma, Kambodża i Brunei). Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. w godzinach 10:30-11:45 czasu środkowoeuropejskiego.

                                                                                                                  zobacz więcej

Spotkanie informacyjne - 8.1 PO IG

logo

 

22.04.2013 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 PO IG - 29.04.2013 - Łódź
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Spotkanie informacyjne - 8.2 PO IG - 22.04.2013

logo

 

22.04.2013 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG 22.IV.2013 - transmisja on-line Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisje ze spotkania informacyjnego poświęconego Działaniu 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - kliknij aby zobaczyć więcej

DEBATA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

logo

 

22.04.2013 r.

 

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starosta Powiatu Oleśnickiego zapraszają w dniu 8 maja br. na debatę informacyjno-promocyjną pn. „Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i 50+ w aspekcie ofert finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Celem debaty jest przedstawienie pozytywnych przykładów oraz aktualnych i przyszłych możliwości wspierania osób o utrudnionym dostępie do Rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oferowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem lokalnych i regionalnych mediów oraz poprzez bezpośrednie uczestnictwo w debacie osób i instytucji zainteresowanych organizowaniem i korzystaniem ze wsparcia skierowanego dla ww. grupy, przybliżymy możliwości oferowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Debata zostanie zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 (sala konferencyjna nr 211, I piętro), w godzinach 10:00-12:00

– szczegółowe informacje o wydarzeniu, agenda i formularz zgłoszeniowy – czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Zaproszenie na Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Wilnie

logo

 

22.04.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW. Głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych, a w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji.

                                                                                                                     zobacz więcej

 

 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: rusza nabór na projekty dla polskich uczelni wyższych

logo

 

16.04.2013 r.

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Rozwoju Polskich Uczelni – jedno- lub wielostronnych projektów, mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe.

Partnerstwo instytucji z Polski i Norwegii jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Pojedynczy projekt może trwać od 1 do maksymalnie 2,5 roku: od 4 listopada 2013 r. do 31 maja 2016 r.

Całkowita alokacja na konkurs wniosków Rozwój Polskich Uczelni wynosi 2 866 666,50 euro.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 250 000 euro. Kwota przyznanego dofinansowania z programu nie może przekroczyć 90 proc. kosztów projektu, pozostałe min. 10 proc. powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

Nabór projektów odbywa się w okresie od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Operatora:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
www.frse.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Wsparcie dla młodych naukowców

logo 

 16.04.2013 r.

Zapewnienie młodemu pokoleniu naukowców odpowiedniego wsparcia na początku kariery to jeden z fundamentów rozwoju nauki. Uczeni już na starcie powinni mieć możliwość realizowania ambitnych autorskich projektów, a także uczestniczenia w zespołach naukowych, które prowadzą badania na najwyższym poziomie. Coraz większa pula środków na badania rozdzielana jest w drodze konkursów ogłaszanych przez agencje wykonawcze: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powstały adresowane specjalnie do młodych uczonych programy grantowe. Tę różnorodność oferty przybliża wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Przewodnik po konkursach, stypendiach i programach dla młodych naukowców”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z "Przewodnikiem po konkursach, stypendiach i programach dla młodych naukowców".

7. PROGRAM RAMOWY

logo  Nowy konkurs CIP-ICT

W dniu 21 grudnia 2012 Komisja Europejska opublikowała Program Pracy dla nowego 7. konkursu w programie CIP-ICT PSP.

Więcej szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać na stronie programu CIP:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme

Dokumentacja konkursu, w tym przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na Participant Portal:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP

Zamknięcie konkursu: 14.05.2013

Nowa wersja Umowy Grantowej w 7. Programie Ramowym

Komisja Europejska zatwierdziła nową wersję Umowy Grantowej do projektów 7. Programu Ramowego. Zmiany wprowadzone do aktualnie obowiązującej Umowy związane są z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. nowej wersji Financial Regulation oraz wprowadzeniem w pełni elektronicznej formy składania sprawozdania finansowego (Form C).

Szczegóły na stronie: www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10542

Trwa nabór wniosków w 7. Programie Ramowym People oraz IDEAS

Ideas : call for proposals for ERC Consolidator Grant (CoG), - ERC-2013-CoG

Zamknięcie konkursu 21 lutego 2013

People: Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - FP7-PEOPLE-2013-CIG

Zamknięcie konkursu 18 września 2013

Szczegóły o konkursach wraz z dokumentacją konkursową znajdą Państwo na stronie Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

Realizacja zadań publicznych

logo    

 

 16.01.2013 r.

 

 

                        Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2013 roku.

 

  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są szkoły wyższe. W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 

Zadanie 1

Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

 

Zadanie 2

Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

 

Oferty należy składać w terminie od 11 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu oraz wzór oferty są dostępne pod linkiem http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/edukacja/uchwala_3386.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12

logo

 

 

26.09.2012 r.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zatwierdzona Uchwałą nr 2910/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Podziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 26 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Wśród wniosków przyjętych do dofinansowania, zanjdujących sie na Liście rankingowej, na poz. 15 jest wniosek złożony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy pn. "Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+". 

 

 

III Edycja Targów Projektów we Wrocławiu

logo21.09.2012 r.

7 września 2012 r. we Wrocławiu na Placu Solnym odbyła się kolejna, trzecia już edycja, imprezy pod nazwą „Targi Projektów” organizowanej podobnie jak w latach poprzednich przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W utworzonym na Placu Solnym miasteczku namiotowym wystawiło się 19-stu beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz projektodawców swoją wiedzą i radami dzielili się pracownicy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) oraz Punktu Informacyjnego stworzonego w namiocie organizatora - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP).

zobacz więcej

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro” – 3 października 2012 r.

logo

20.09.2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląski, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL, organizuje konferencję pt. „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”.
Konferencja odbędzie się 3 października 2012 r., w godzinach 10.00 – 14.00, we Wrocławiu w Hotelu Scandic (ul. Piłsudskiego 49/57).

zobacz więcej

Generator Wniosków Aplikacyjnych 7.5.4– Edytor (generator off-line)

logo

 

20.09.2012 r.

28 sierpnia 2012 r. Insytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych - 7.5.4 Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem wersji on-line. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet.

 

      zobacz więcej

Wydłużenie terminu składnia wniosków w konkursach w Działaniu 4.3 PO KL

logo

20.09.2012 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013 ogłasza korektę dokumentacji konkursowej w Działaniu 4.3. Korekta dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków w ww. konkursach do 12.10.2012 r.

 

zobacz więcej

Nabór wniosków w konkursie nr I/9.6.3/A/12 w ramach Działania 9.6 PO KL

                                                                                                                                                  11.09.2012 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/9.6.3/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Program Kapitał Ludzki

Konkurs nr 2/POKL/4.3/2012

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 14 września do 12 października 2012 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

W ramach konkursu nr I/9.6.3/A/12 dla Poddziałania 9.6.3 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie w konkursie I/9.6.3/A/12 obejmuje następujący typ operacji:

1. usługi doradcze12 dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej (1).

Minimalny zakres usługi doradczej określa dokument Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL, z dnia 12 lipca 2012 r.  

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

2 000 000,00 zł

Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 1 000 000,00 PLN

Grupa docelowa

Odbiorcy wsparcia

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.6.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy docelowej:

– osób w wieku 18 – 64 lata

Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

Szczegółowe kryteria

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu, wskazanym w Dokumentacji konkursowej:

dla wyodrębnionej puli środków dla powiatu wrocławskiego: projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu wrocławskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu wrocławskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);

 

dla wyodrębnionej puli środków dla powiatu górowskiego: projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu górowskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze powiatu górowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Ważne informacje

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać Dziale Badań, Projektów i Współpracy. Pokój 218 budynek C.

Nabór wniosków w konkursie nr 2/POKL/4.3/2012 w ramach Działania 4.3 PO KL

Działanie 4.3
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020,
Program Kapitał Ludzki

Konkurs nr 2/POKL/4.3/2012

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 6 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna i/lub jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznacza się na realizację co najmniej 2 z poniższych elementów:

a. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów podyplomowych,

b. opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy),

c. podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia,

d. organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktoranckie),

e. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

40 000 000 zł

Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 3 000 000,00 PLN

Ważne informacje

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać Dziale Badań, Projektów i Współpracy. Pokój 218 budynek C.

Nabór wniosków w konkursie nr 1/POKL/4.3/2012 w ramach Działania 4.3 PO KL

06.08.2012 r.

 

Od 6 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Programu Kapitał Ludzki.

 

Działanie 4.3
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020,
Program Kapitał Ludzki

Konkurs nr 1/POKL/4.3/2012

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 6 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna i/lub jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznacza się na realizację co najmniej 4 z poniższych elementów:

a. przygotowanie, otwieranie i realizacja w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020 nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,

b. współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia [element obligatoryjny],

c. tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania rozpoczętych studiów,

d. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni,

e. stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych w kontekście realizacji strategii Europa 2020,

f. projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.

(wnioskodawców będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk dotyczą lit. a, b, e, f)

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

100 000 000 zł

Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • dla uczelni kształcących do 4 000 studentów – 7 000 000 PLN;
 • dla jednostek naukowych PAN – 7 000 000 PLN;
 • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 12 000 000 PLN;
 • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 25 000 000 PLN.

Ważne informacje

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać Dziale Badań, Projektów i Współpracy. Pokój 218 budynek C.

Konkurs nr 2/POKL/4.2/2011
logo30.09.2011 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 30 września 2011 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.2/2011 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL Podniesienie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów praca badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej). Nabór wniosków będzie trwał do dnia 2 listopada 2011 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do dokumentacji konkursowej:

Konkurs nr 1/POKL/4.2/2011
logo30.09.2011 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 30 września 2011 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.2/2011 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL Podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie. Nabór wniosków będzie trwał do dnia 2 listopada 2011 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do dokumentacji konkursowej:

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2012 ROK
logo30.09.2011 r.

Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie przekazać do konsultacji społecznych drugą wersję projektów Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim. Dokumenty uwzględniają propozycje zgłaszane podczas pierwszych konsultacji, mających miejsce na przełomie czerwca i lipca br., jak również uwagi Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Komisji Europejskiej. Prezentowane projekty dokumentów uwzględniają ponadto nowe formy wsparcia planowane do wprowadzenia znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (SzOP PO KL).
Ze względu jednak na fakt, iż dokument ten jest na etapie konsultacji, należy mieć na uwadze, iż ostateczny kształt Planów działania może ulec kolejnym modyfikacjom (odpowiednio do zmian w ramach SzOP).
Tutejsza IP oczekuje na sugestie i propozycje dotyczące dotychczasowych zapisów Planów działania na rok 2012, które Państwa zdaniem wymagałyby zmiany. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących załączonych dokumentów drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 11 października 2011 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych* do Planów działania na rok 2012 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

 * szczegółowe kryteria wyboru projektów:
Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.


Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX – projekt - pobierz plik
Formularz zgłaszania uwag - pobierz plikMapa dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego
logo27.09.2011 r.

Z wielką radością informujemy, że została uruchomiona aplikacja internetowa Mapa dotacji RPO WD na lata 2007-2013. Dzięki temu narzędziu można pozyskać informacje na temat projektów zrealizowanych w województwie dolnośląskim przy wsparciu środków z funduszy Unii Europejskiej.

Pod adresem www.mapa.rpo.dolnyslask.pl znajduje się interaktywna mapa, dzięki której w łatwy sposób można przeglądać projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośąskiego na lata 2007-2013.

Mapa jest narzędziem, które pozwala wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom, przedsiębiorcom, mediom itp.) znaleźć pożądane informacje dotyczące rodzaju inwestycji, jej lokalizacji czy wysokości środków przeznaczonych na realizację. Aplikacja umożliwia prezentację i wyszukiwanie projektów w zależności od zadanych kryteriów programowych i podziału terytorialnego.

Zapraszamy na korzystania z Mapy dotacji RPO WD na lata 2007-2013.


Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr: II/9.3/B/11 w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
logo26.09.2011 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr: II/9.3/B/11 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, obejmujące:
 1. kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych
 2. programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)
 3. usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy
 4. wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na:
 • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
 • podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty
 • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 26.09.2011 r. do 25.10.2011 r.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.


Rok 2011 - Nabór wniosków w programie KOLUMB rozpoczęty
logo19.09.2011 r.

Fundacja rozpoczęła nabór wniosków w drugiej w tym roku edycji programu KOLUMB, w którym przyznawane są stypendia na zagraniczne staże podoktorskie.

Na stronie internetowej programu KOLUMB uruchomiony został formularz wniosku online umożliwiający rejestrację i składanie wniosków w tym konkursie.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należ zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2011 r. do godz. 23.30 (do tej godziny należy zakończyć wypełnianie wniosku internetowego, tzn. wniosek musi być kompletny i zamknięty).


Rok 2011 - Rozpoczęcie naboru wniosków w programie START konkurs 2012
logo07.09.2011 r.

Na stronie internetowej programu START (stypendia dla młodych uczonych) uruchomiony został formularz wniosku online umożliwiający rejestrację i składanie wniosków do kolejne edycji konkursu.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należ zapoznać się z Regulaminem stypendiów, Instrukcją przygotowania wniosku START 2012 oraz Instrukcją przygotowania listy publikacji START 2012.

Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz należy wydrukować i przesłać na adres Fundacji do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkich młodych uczonych posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami zachęcamy do udziału w konkursie. Wysokość stypendium w edycji 2012 wynosi 28 000 zł.


Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim
logo07.09.2011 r.

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego numeru Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim.

pdf  Dokument do pobrania


PROJEKT: INNOWACYJNI 2011
logo31.08.2011 r.

Zapraszamy do lektury najnowszego katalogu projektów, w którym prezentowane są innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny, fizyki i nowatorskiego nauczania.

Stworzone w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko projekty pokazują, jak dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej nowatorskie pomysły polskich naukowcach mają szansę stać się rzeczywistością. Zajęcia prowadzone zdalnie, przedsiębiorcy w roli wykładowców, atrakcyjne formy praktyk zawodowych, nowoczesne laboratoria i systemy pozwalające na wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń to tylko nieliczne z przykładów.
Rok 2011 - Rozpoczynamy nabór wniosków w programie Ventures
logo30.08.2011 r.

W ramach programu VENTURES* finansowane są najlepsze projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki można będzie zastosować w innowacyjnej gospodarce. Do udziału w programie i złożenia wniosku zachęcamy doktorantów, absolwentów (zatrudnionych na etatach naukowych) i studentów przygotowujących prace magisterskie.

Finansowanie w programie VENTURES obejmuje:
 • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 500 zł, dla absolwenta - 1 500 zł, dla doktoranta - 3 000 zł miesięcznie)
 • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 000 zł/rok.
Po zarejestrowaniu i wypełnieniu wniosku w systemie elektronicznym, kandydaci proszeni są o przesłanie lub dostarczenie wniosku do Biura FNP, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, do 30 października 2011 r.

Dokumentacja konkursowa
Formularz wniosku

* Program VENTURES jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Rok 2011 - Rozpoczynamy nabory wniosków w programach HOMING PLUS i POMOST
logo29.08.2011 r.

Do 15 października br. będzie można składać wnioski w  III edycji programów HOMING PLUS i POMOST.

Badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno powrócili do Polski lub planują powrót do kraju, zapraszamy do udziału w programie HOMING PLUS*. W programie mogą również aplikować młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czekają stypendia w wysokości 5000 zł miesięcznie oraz subsydium badawcze w wysokości 80 000 zł rocznie.
Dokumentacja konkursowa programu HOMING PLUS
Wniosek do programu HOMING PLUS


Rodziców-naukowców zachęcamy do aplikowania w programie POMOST*, umożliwiającemu powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. W tej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 4,2 mln zł.
Dokumentacja konkursowa programu POMOST
Wniosek do programu POMOST


*Program jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – GWA-E wersja 6.4.6.15 (off-line)
logo29.08.2011 r.

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. wersji on-line narzędzia.

W zaktualizowanej wersji Generatora zmieniono mechanizm jego instalacji. Podczas procesu instalowania narzędzia użytkownik ma możliwość zainstalowania wersji przeznaczonej dla Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej 1 i 2 stopnia. Wersja dla IP/IP2 poszerzona jest o moduł konwertera danych do Krajowego Systemu Informatycznego.

Aplikację można zainstalować na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Poniżej udostępniamy do pobrania plik instalacyjny GWA-E ver. 6.4.6.15. Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu  wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (6.4.6.15 wersja pełna - 40,7 MB)


Nabory wniosków - projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
logo29.08.2011 r.

Przypominamy o trwających naborach wniosków:
- do 05.09.2011r. jest prowadzony nabór wniosków na konkurs I/VI/INN/11. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 6 900 000,00 zł.
- do 22.09.2011r. jest prowadzony nabór wniosków na konkurs III/6.1.1/PN/11. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 6 500 000,00 zł.
- do 16.09.2011r. jest prowadzony nabór wniosków na konkurs I/VII/INN/11. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 8 000 000,00 zł.
- do 16.09.2011r. jest prowadzony nabór wniosków na konkurs IV/7.2.1/PN/11. Dostępna alokacja na konkurs (zawierająca rezerwę finansową w wysokości 5% wartości z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów) wynosi 9 500 000,00 zł.


Rok 2011 - Wyniki konkursu w programie KWERENDA
logo26.08.2011 r.

Fundacja wyłoniła laureatów programu KWERENDA, w ramach którego uczeni ze stopniem doktora mogą uzyskać środki na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych. W tegorocznej edycji konkursu stypendia na łączną kwotę 287 500 zł otrzymało szesnastu laureatów wybranych spośród 65 kandydatów. Stypendyści będą realizować projekty w takich krajach jak m.in. Stany Zjednoczone, Peru, Bułgaria czy Rosja.

Lista laureatów


Informacja dotycząca konkursów warunkowych ujętych w Rocznych Planach Działania na 2011 r.
logo25.08.2011 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje, że w ramach ogłoszonych w 2011r. konkursach zamkniętych nr I/6.1.1/A/11, II/6.1.1./C/11, I/6.2/A/11, I/7.2.1/A/11, II/7.2.1/C/11, III/7.2.1/E/11 ilość złożonych wniosków i podpisanych w konsekwencji umów z projektodawcami spowodowała, iż pozostała alokacja w w/w konkursach, nie pozwala na ogłoszenie planowanych we wrześniu i październiku konkursów warunkowych tj. IV/6.1.1./B/11, V/6.1.1./D/11, III/6.2./B/11, V/7.2.1/B/11, VI/7.2.1/D/11 i VII/7.2.1/F/11 (termin wynikający z przyjętego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2011 r.).

Ponadto informujemy, że w ramach konkursów zamkniętych ogłaszanych w Priorytecie VIII nie zostały jeszcze podpisane umowy, jednakże w poniższych konkursach:
 • nr II/8.1.1/A/11 wnioskowana kwota dofinansowania wniosków ocenionych pozytywnie wynosi ponad 52 mln zł przy dostępnej alokacji w wysokości 17 mln. zł,  
 • nr III/8.1.1/C/11 wnioskowana kwota dofinansowania wniosków ocenionych pozytywnie wynosi ponad 228 mln zł przy dostępnej alokacji  w wysokości 14 mln zł.

W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że środki przewidziane na realizację w/w konkursów zostaną zakontraktowane w całości i na skutek tego IP2 nie ogłosi konkursów warunkowych tj. IV/8.1.1/B/11 i V/8.1.1/D/11.


Targi Projektów - 9 września 2011 r. Plac Solny, Wrocław
logo23.08.2011 r.

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Dolnego Śląska, zaprasza na II edycję imprezy pn. "Targi Projektów", która odbędzie się w dniu 9 września w godzinach 13.00 - 18.00 na Placu Solnym we Wrocławiu.

W trakcie imprezy wystawiać się będą różnego typu firmy i instytucje, które realizują projekty mające na celu podniesienie aktywności zawodowej, zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego, a także rozwój kwalifikacji kadry pracującej na terenie Dolnego Śląska. Odwiedzając namioty naszych wystawców, będziecie się Państwo mogli dowiedzieć m.in. jak w praktyce wygląda realizacja oraz udział osób w projektach, a także jakie korzyści odnoszą dzięki nim mieszkańcy naszego regionu. Projektodawcy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące oferowanych kursów i szkoleń, warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać tego typu wsparcie, zaprezentują jak wygląda ścieżka uczestnictwa w projekcie.

Realizowane projekty będą przedstawiać następujący wystawcy:

1. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy,
2. CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.,
3. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM WROCŁAW,
4. Związek Pracodawców Dolnego Śląska,
5. Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie,
7. Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu,
8. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Wrocław,
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
11. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
12. Fundacja In Posterum,
13. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
14. PCC Polska, T. Jarmuszczak Sp. J.,
15. PL.2012 Sp. z o.o.,
16. Dobre kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.,
17. Prymus Sp. z o.o.,
18. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
19. Postaw na Eurozarządzanie,
20. Izba Rzemieślnicza w Opolu.

Na stoisku organizatora - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dowiecie się Państwo m.in. jakie projekty uzyskały dofinansowanie na Dolnym Śląsku, kiedy będą ogłaszane konkursy dla podmiotów, które chciałby organizować szkolenia, jakie są wymagania związane z aplikowaniem o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólnie z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) oraz Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (PIFE) podpowiemy, jak podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach oraz jak pozyskać dotację na założenie własnej firmy.

Serdecznie zapraszamy.


Interpretacja IZ PO KL dotycząca możliwości angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach PO KL
logo03.08.2011 r.

Przedstawiamy Państwu stanowisko IZ PO KL dotyczące możliwości angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach w ramach PO KL.

pdf Dokument do pobrania


Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)
logo02.08.2011 r.

Informujemy, że od 01.08.2011r. została udostępniona nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) o numerze 4.2.9.Zmieniona dokumentacja dla konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009
logo01.08.2011 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, iż zmianie uległy niektóre zapisy dokumentacji dla konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009„Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Od rundy XXI (nabór wniosków w dniach 1-26 sierpnia 2011 r.) obowiązywać będą nowe kryteria dostępu:
 1. Projekty realizowane przez uczelnie oraz kolegia nauczycielskie uprawnione do kształcenia nauczycieli. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 2.1 oraz treści - pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu (w treści wniosku oświadczenie o spełnianiu ww. kryterium).
 2. Projekty realizowane w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły.Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie: 2.8. Tym samym rozszerzona została lista potencjalnych Wnioskodawców o kolegia nauczycielskie.
Ponadto, zredukowana została alokacja środków przeznaczonych na konkurs do kwoty 220 088 511,00 PLN. Jednocześnie informujemy, iż w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji utworzona została Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2), która od 1 sierpnia 2011 r. będzie prowadziła nabór i ocenę wniosków konkursowych.

Adres do korespondencji pozostaje bez zmian:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
sekretariat - pok. 377.

Dokumentacja konkursowa nr 6 POKL 3 .3 .2 2009


System POL-on zgromadzi informacje o polskich uczelniach
logo01.08.2011 r.

Trwają prace nad budową systemu POL-on, który będzie zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. W ramach projektu powstać ma globalna baza danych. Pierwsze moduły nowego systemu zostały już przekazane do użytku zleceniodawcy projektu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach projektu, powstanie zintegrowana platforma informatyczna, która ma być podstawowym źródłem jednolitych i aktualnych danych o uczelniach i placówkach naukowych. Dane do systemu będą przekazywane elektronicznie z baz źródłowych uczelni wyższych i jednostek naukowych, minimalizując konieczność sprawozdawania na rzecz różnych podmiotów.

zobacz więcej


Laureaci VII edycji programu Ventures
logo01.08.2011 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów VII edycji programu VENTURES wspierającego projekty naukowe mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów z całej Polski.

W obecnej edycji konkursu, dziewięciu najlepiej ocenionych badaczy otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 3000 zł (doktoranci) i 1500 zł (studenci) miesięcznie oraz granty badawcze na realizację wyróżnionych projektów w wysokości do 35 tys. zł rocznie.
Łącznie laureaci otrzymają ponad 1 mln zł na realizację swoich badań.

Informujemy, że wnioski w kolejnej edycji programu będą przyjmowane od 30 sierpnia do 30 października br.  Zachęcamy młodych badaczy do udziału w konkursie.

Program VENTURES jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.fnp.org.plLaureaci programu HOMING PLUS
logo01.08.2011 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów III edycji programu HOMING PLUS.

Szesnastu laureatów obecnej edycji konkursu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości 5000 zł miesięcznie i subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie. Łącznie laureaci otrzymają ponad 4,80 mln zł na realizację swoich badań.
Informujemy, że od 14 sierpnia do 15 października 2011 r. można będzie składać wnioski do IV edycji programu HOMING PLUS. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Program HOMING PLUS jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.fnp.org.pl
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowego projektu indywidualnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
logo28.07.2011 r.

26 lipca 2011 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowego projektu indywidualnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 24 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z pkt. 21 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z 28 lipca 2010 r., Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka podjęła decyzję o aktualizacji listy projektów indywidualnych POIG w terminie do 31 sierpnia 2011 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowego projektu indywidualnego. Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:
 • samorządów terytorialnych,
 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • administracji rządowej,
 • organizacji pozarządowych,
 • środowisk akademickich.
Informacje na temat projektu proponowanego do wpisania na listę projektów indywidualnych POIG zawiera fiszka projektu:

pdf  Pobierz plik (131 KB)

Do 24 sierpnia 2011 r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego projektu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag:

pdf  Pobierz plik (1,59 MB)

Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mrr.gov.pl. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych POIG.

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych POIG zostanie ogłoszona w terminie do 31 sierpnia 2011 r.


Stanowisko IZ PO KL (ustalone we współpracy z Instytucją Pośredniczącą w ramach Priorytetu IV PO KL) w zakresie angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach PO
logo27.07.2011 r.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 4.5.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, jest kwalifikowalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
 • jest to zgodne z przepisami krajowymi, tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy;
 • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;
 • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej;
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizacje zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.; dalej kp) nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 kp.

Stosunek pracy nauczycieli akademickich regulują przepisy szczególne, zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm; dalej upsw). Zgodnie z art. 130  ust. 2 upsw zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych, określa senat uczelni. Jednocześnie, jak wynika z art. 111 ust 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, w związku z art. 2 ust 1 pkt 20 upsw , nauczyciele akademiccy są zobowiązani kształcić i wychowywać studentów, do których nie zalicza się  słuchaczy studiów podyplomowych. Z uwagi na autonomię uczelni, w poszczególnych szkołach wyższych rodzaj pracy wykonywanej przez danego pracownika jest  każdorazowo indywidualnie określany w umowie o pracę.

Wobec powyższego, w opinii IZ PO KL, prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez beneficjenta, przez nauczycieli akademickich zatrudnionych u tego beneficjenta na podstawie stosunku pracy,  może być uznane za pracę rodzajowo różną. Oznacza to, że dopuszczalne jest, co do zasady zawieranie umów cywilnoprawnych na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu PO KL, a wydatki poniesione na wynagrodzenia z tytułu wykonywania takich umów mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają wszystkie warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż treść danej umowy cywilnoprawnej w kontekście jej kwalifikowalności w ramach projektu PO KL należy oceniać indywidualnie, mając na uwadze uregulowania wynikające z kp, upsw oraz uchwał senatu danego beneficjenta.


Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – pismo IZ PO KL
logo27.07.2011 r.

Prezentujemy Państwu pismo IZ PO KL informujące o zmianach dokonanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym celem wprowadzenia zmian w przedmiotowej ustawie jest modyfikacja przepisów dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz uruchomienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

pdf Dokument do pobrania


Program Kapitał Ludzki przynosi efekty
logo27.06.2011 r.

Program Kapitał Ludzki, którego wartość to ponad 11 mld euro, służy wzrostowi aktywności zawodowej, zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, a także podniesieniu poziomu edukacji. Na półmetku jego realizacji widać już wyraźnie efekty. - Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Badania wskazują również, że pracownikom korzystającym ze wsparcia Programu, wzrastają pensje. Potwierdzają też, że coraz więcej dzieci w Polsce uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym, a ponad 8 tys. szkół w całym kraju realizuje programy rozwojowe.

pdf Informacja prasowa: Program Kapitał Ludzki przynosi efekty


Konkurs »Fundusze dla Nauki 2011«
logo26.07.2011 r.

Informujemy o konkursie "Fundusze dla Nauki 2011" organizowanym przez Fundację ProRegio. Celem konkursu jest wybór najlepszych i najciekawszych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, realizowanych także przez uczelnie wyższe.

Konkurs kierowany jest do projektodawców działających w sektorze nauki, realizujących projekty ze środków Funduszy Europejskich:
 • naukowców,
 • instytucji naukowych (szkół wyższych, jednostek PAN),
 • instytutów badawczych (JBR),
 • organizacji wspierających naukę (organizacje pozarządowe, firmy).

Można do niego zgłaszać projekty dotyczące:
 • rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego
 • rozwoju potencjału dydaktycznego pracowników instytucji badawczych
 • komercjalizacji i upowszechnienia badań
 • wspierania współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (w Konkursie nie mogą brać udziału projekty finansowane za pośrednictwem Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych).

Więcej informacji na stronie http://www.proregio.org.pl/ oraz http://www.sciencenetwork.eu/


Zmiana Planu Działania na 2011 r.
logo22.07.2011 r.

Instytucja Pośrednicząca PO KL uprzejmie informuje, że został zmieniony Plan Działań na 2011 r. dla Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Wprowadzone zmiany polegają na:
 • ujęciu w Planie Działania nowego projektu systemowego w ramach Poddziałania 4.1.3, tytuł projektu: „Strategia wprowadzania i ewaluacji interdyscyplinarnych studiów i badań w wiodących uczelniach w Polsce w kontekście reform szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie”;
 • zaktualizowaniu opisu kryteriów dostępu w ramach planowanych konkursów z Działania 4.2 oraz zwiększeniu planowanej alokacji z uwagi na anulowanie ubiegłorocznych konkursów z Działania 4.2;
 • poszerzeniu tematyki projektów innowacyjnych wdrażanych w trybie konkursowym o dodatkowy temat: „Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”;
 • ujęciu w Planie Działania konkursu dotyczącego projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w ramach Działania 4.1.


Interpretacje IZ PO KL
logo19.07.2011 r.

Interpretacja IZ PO KL dotycząca kryterium formalnego rocznego obrotu projektodawcy i partnera projektu

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ PO KL dotyczącą kryterium formalnego rocznego obrotu projektodawcy i partnera projektu

pdf Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca zatrudnienia do projektu personelu przez partnera i lidera

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ PO KL dotyczącą zatrudnienia do projektu personelu przez partnera i lidera

pdf Dokument do pobrania


Interpretacja IZ PO KL dotycząca definicji personelu projektu - uzupełnienie

Przedstawiamy Państwu uzupełnienie interpretacji IZ PO KL dotyczącej definicji personelu projektu

pdf Dokument do pobrania

Przykładowe zestawienie form zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań przez personel projektu PO KL

Przedstawiamy Państwu przykładowe zestawienie form zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań przez personel projektu PO KL

pdf Dokument do pobraniaStanowisko IZ PO KL w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań w ramach projektów PO KL
logo18.07.2011 r.

Wobec licznych pytań i wątpliwości dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała dokument, w którym przykładowo zestawiono formy zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań.


Informacja dotycząca dofinansowania projektu systemowego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
logo14.07.2011 r.

Program pt.: Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników.

W dniu 12 lipca 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu systemowego w ramach Działania 4.2  Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji wyników badań naukowych. Realizację projektu powierzono Departamentowi Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 000 000,00 zł.


Partner włoski zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami
logo13.07.2011 r.

Firma Eurocultura, założona w 1987r, jest organizacją non-profit o charakterze badawczym, szkoleniowym i doradczym. Mieści się w Vicenza, region Veneto (płn.–wsch. część Włoch, około 60 km od Wenecji). Jest to region bardzo prężnie działający, silny ekonomicznie, charakteryzujący się dużym eksportem i niską stopą bezrobocia. W samej Vincenza jest blisko 70.000 MiŚP, obejmujących praktycznie wszystkie sektory gospodarki.

zobacz więcej

1000 projektów wspierających nowoczesne badania i rozwój infrastruktury B+R!
logo12.07.2011 r.

Już 1000 umów o dofinansowanie zostało podpisanych w ramach realizacji I i II Osi Priorytetowej PO IG, w którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Aktualna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi 9 489 188 382,21 PLN, co stanowi 92,39 % alokacji w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

W ramach I Osi Priorytetowej PO IG finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe służące budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. W II Osi Priorytetowej PO IG udzielane jest wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą oraz w budynki i budowle, realizowane przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym. Finansowane są również niezbędne inwestycje związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.


40 podpisanych umów w XIII Priorytecie PO IiŚ
logo08.07.2011 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zarządza środkami dostępnymi w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, podpisało już 40 umów na finansowanie projektów infrastrukturalnych w uczelniach wyższych w Polsce.

Zakontraktowane umowy opiewają na łączną kwotę 2 358 205 865 PLN, co stanowi 100-procentowe wykorzystanie dostępnej alokacji.


Informacja miesięczna nt. realizacji konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 (wg. stanu na dzień 30 czerwca 2011)
logo07.07.2011 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/POKL/3.3.2/2009 w ramach typu projektu pt. "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Alokacja na konkurs nr 6/POKL/3.3.2/2009 wynosi 306 088 511,00 PLN
Łączna wartość wniosków złożonych do końca czerwca 2011 r. wynosi 887 133 547,88 PLN
Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania do XVIII rundy wynosi 145 449 632,17 PLN

Jednocześnie informujemy, że okres naboru wniosków w rundzie XX zostaje przedłużony do dnia 29.07.2011 r. Komisja Oceny Projektów dla ww. rundy odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2011 r.


Informacja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: »SKILLS«
logo07.07.2011 r.

W dniu 1 lipca 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „SKILLS” w ramach Działania 4.2  Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizację projektu powierzono Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności uczestników projektu w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz w zarządzaniu i upowszechnianiu nauki oraz wykształcenie podstaw przedsiębiorczych. Całkowita wartość projektu wynosi 36 000 000,00 zł.


Konsultacje Planów działania na rok 2012
logo04.07.2011 r.

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2012, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów* dla przyszłorocznych projektów.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2012.

W szczególności oczekujemy wskazania branż, sektorów gospodarki, grup docelowych, obszarów geograficznych, czy typów operacji, które w Państwa ocenie winny być preferowane w województwie dolnośląskim w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.

zobacz więcej


Projekt zmian w Programie Innowacyjna Gospodarka wysłany do Komisji Europejskiej
logo04.07.2011 r.

16 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła "Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013", a następnie 28 czerwca wniosek o zatwierdzenie zmian do Programu został wysłany do Komisji Europejskiej.

Zmiany wprowadzane do Programu Innowacyjna Gospodarka wynikają z przeprowadzonej procedury przeglądu programu, zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78, z późn. zm.), jak również zaalokowania dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania, tzw. dostosowania technicznego, oraz z realokacji środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami "Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Innowacyjna Gospodarka. Dodatkowe środki pochodzące z ww. źródeł w wysokości 403 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostaną zaalokowane zgodnie z zasadą koncentracji, tj. na ograniczoną liczbę przejrzyście wskazanych pro-innowacyjnych i pro-rozwojowych obszarów ukierunkowanych na lizbońskie kategorie interwencji.

Dodatkowe środki zostaną ukierunkowane na obszary charakteryzujące się najszybszym poziomem absorpcji. Wszystkie wprowadzone zmiany odpowiadają na kierunki priorytetowe określone w Strategii Europa 2020. Dodatkowe środki przeznaczone na Program Innowacyjna Gospodarka zostaną zaalokowane na instrumenty skierowane do przedsiębiorców, co oznacza możliwość udzielenia wsparcia na większą ilość projektów. Zaplanowane zmiany zasad realizacji instrumentów wsparcia ułatwią pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich i wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, dzięki możliwości realizacji projektów, których wcześniej nie mogliby oni wdrożyć.


Projekty, które realizujemy:
logo

Bliżej realiów rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami
fdngfngfhngf
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u